Gminny konkurs fotograficzny

Gminny Konkurs Fotograficzny
Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego uczniów szkół z terenu Gmina Skierniewice
„Co ukryła jesień w drzewach?”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej pod patronatem Wójta Gminy Skierniewice
 2. Konkurs trwa od 01 października do 23 października 2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej. www.spmokraprawa.eu oraz na profilu FB Gminy Skierniewice

II. Cele i przedmiot konkursu:

 1. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, charakterystycznych dla tej niezwykłej pory roku jaką jest jesień.
 2. Rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji tematu.
 3. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 4. Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
 5. Temat konkursu brzmi: „Co ukryła jesień w drzewach”.
  Jesień jest czasem, kiedy przyroda zmienia swoje oblicze. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich „skarbów”, jakie Matka Natura ukryła w pięknie jesiennych drzew.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu Gminy Skierniewice, którzy:
  a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
  b) prawidłowo wypełnią i złożą formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 2. Każda szkoła przystępująca do konkursu zgłasza trzy prace. Mogą one zostać wyłonione w szkolnych eliminacjach, których zasady określa każda szkoła indywidualnie, jednak ich główne założenia powinny być zgodne z niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, który nie został uprzednio zgłoszony do innego konkursu.
 4. Projekt zgłoszony do udziału w konkursie nie może być wycofany.
 5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii.
 6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Prace powinny być zgodne z tematem (przedstawiać kilka drzew, jedno drzewo lub jego fragment…)
 2. Prace powinny mieć wysoką jakość techniczną.
 3. Każdy załącznik należy zatytułować imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace zapisane w formacie JPEG lub PDF należy wysłać mailem na adres konkursyspmp@op.pl do dnia 23 października 2020 roku. Wiadomość należy zatytułować: ” Co ukryła jesień w drzewach? – zgłoszenie”. Oprócz pracy konkursowej w załączniku należy umieścić skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 regulaminu). Oryginał karty zgłoszeniowej do wglądu u osoby odpowiadającej za przebieg konkursu w danej szkole.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych po terminie oraz zdjęć, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

VI. Zasady przyznawania nagród

 1. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Kryteria oceny prac konkursowych:
  Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
  •prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
  •charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
  •oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. zgodność z tematem,
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Zwycięzca konkursu wyłoniony przez Komisję konkursową otrzyma nagrodę rzeczową. Każdy uczestnik pamiątkowy dyplom i niespodziankę.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2020 r. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani stosownym mailem, a nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone uroczyście podczas spotkania z fotografem – pasjonatem w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Mokrej Prawej (jeżeli warunki epidemiczne na to pozwolą) lub dostarczone bezpośrednio do szkół.

VII. Prawa autorskie i dane osobowe

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie autorskie prace uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z niej przez Organizatorów dla celów konkursowych.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 4. Szkoła Podstawowa im. im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej jest uprawniona do korzystania z prac konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych autora. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 5. Organizatorzy będą mogli:

a) utrwalać, zwielokrotniać i upowszechniać prace bez ograniczeń;

b) dokonywać obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować egzemplarze prac;

c) rozpowszechniać prace w każdy inny sposób tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie czy wyświetlenie, w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatorów oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.spmokraprawa.eu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Zwycięzcy konkursu.
 5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator.
 8. Koordynator konkursu: Bogumiła Zienkiewicz, tel. 511 224 611

załącznik 1

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
” Co ukryła jesień w drzewach?””

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

 1. IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………….
 2. SZKOŁA ……………………………………………………………………………………………………..
 3. KLASA ……………………………………………………………………………………………………….
 4. ADRES E-MAIL SZKOŁY………………………….…………………………………
 5. NR TELEFONU SZKOŁY ………………………..………………………………….

II. OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu praca jest wynikiem mojej indywidualnej pracy twórczej, jest wolna od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „Jesienne drzewa w obiektywie”. Jego zapisy przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/a.
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i stałe przeniesienie na Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.
 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych o ochronie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

…………………………………………………… …………………………………
/miejscowość i data/ / podpis rodzica/

3 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *